TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016)

21.5.2018

Rekisterinpitäjä

JHS-Service Oy, Y-tunnus 1784634-4

Osoite ja muut yhteystiedot

Moukaritie 7 A 7, 04220 Kerava, puhelin 040-748 6976,

sähköposti info@jhsservice.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jukka Helin, c/o JHS-Service Oy, Moukaritie 7 A 7, 042200 Kerava, puh. 040-748 6978, sähköposti info@jhsservice.fi

Rekisterin nimi

JHS-Service Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on myynti- tai palvelusuhde tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Tietoja käsitellään palvelujen tarjoamiseen, tuottamiseen, toimittamiseen, suunnitteluun, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, materiaalin tilaamiseen. Tietoja käsitellään myös lakisääteisten vaatimusten ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen. Myös JHS-Service Oy:n yhteistyökumppanit, kuten kuljetusyhtiöt, voivat käsitellä tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää myös mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta voidaan tallentaa seuraavia tietoja: nimi, syntymäaika ja yhteystiedot, palvelun suunnittelemisen, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarvittavat tiedot sekä mahdollinen asiakkaan itse tuottama sisältö (esim. verkkosivun kautta jätetty yhteydenottopyyntö). JHS-Service Oy:n nettisivuihin on yhdistetty Google Analytics, joka kerää asiakkaan selaimen lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio). Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään asiakaspalvelutilanteissa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Laskutustiedot annetaan kirjanpitoon. Asiakkaiden tietoja voidaan luovuttaa JHS-Service Oy:n yhteistyökumppaneille siltä osin kuin se on välttämätöntä palvelun tuottamiseksi tai lakien ja viranomaismääräysten noudattamiseksi. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- ja markkinointitarkoituksiin.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset edellyttävät.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

JHS-Service Oy on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa. Tietojärjestelmä on salasanalla suojattu. Nettisivuille on pääsy myös sivujen ylläpitäjäyrityksen yrittäjällä. Tietoturvaohjelma on ajantasainen. JHS-Service Oy suosittelee, ettei arkaluonteisia tietoja lähetetä sähköpostilla. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa. Aineistoa saa ilman asiakkaan suostumusta käsitellä vain palveluiden toteuttamiseen osallistuvat henkilöt kyseisessä yrityksessä. Asiakirjoja käsitellään ja ne arkistoidaan niitä koskevien lakien ja asetusten mukaisesti. Asiakasrekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä, ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna JHS-Service Oy:n yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla kirjallisesti yhteyttä JHS-Service Oy:n yhteyshenkilöön. Vaatimus tulee allekirjoittaa. Vanhentunut tai virheellinen tieto korjataan viivästyksettä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.